ИРЗ (Институт за развој на заедницита) и меѓуетнички соживот во општина Тетово

ИРЗ

Општина Тетово е град во кој што живеат припадници на различни етнички групи и тоа Македонци, Албанци, Турци, Роми и согласно според тоа многу е важно прашањето за постоење и градење на меѓуетничкиот соживот  и постоење на високо ниво на разбирање , толеранција,  воедно и соработка припадниците на различните етнички групи,  за да последиците кои сеуште ги имаме т.е дискриминацијата, физички пресметки, нивното меѓусебно неразбирање, постоењето на нетолеранцијата се сведат на најниско можно ниво.

Мисија на организацијата и претходни искуства:

Мисијата на ИРЗ: Институтот за развој на заедницата е невладина и непрофитна организација која работи на меѓуетничко разбирање и толеранција, зајкнување на капацитетите на индивидуалци, организации и институции, како и подобрување на условите за живеење и стандардот на живот на граѓаните.

Искуството на ИРЗ се базира на 15 години работа во заедницата, одговарајќи на потребите на граѓаните и помагајќи да се надминат предизвиците  – Институтот за развој на заедницата е зголемување на меѓуетничката толеранција, зајакнување на демократските капацитети и капацитетите на граѓанското општество

Најзначајните резултати што ИРЗ ги има постигнато досега:

  • Основање на УНЕСКО Клуб – Тетово. Промовирање на вредностите на УНЕСКО со општините со мешано етничко население во Република Македонија
  • Намалување на невработеноста преку спроведување на програмите за самовработување.
  • Спроведување на програмите за добивање приходи со цел достигнување самоодржливост.
  • Учество и регионална координација на мрежата на невладини организации основана со цел да го следи процесот на разоружување во регионите на Тетово и Гостивар.
  • Имплементатор на програми за генерирање на приход за зголемување на самоодржливоста
  • Директно посредување во вработувањето на 30 млади луѓе.

Изминатитот период, ИРЗ се докажа како организација која пто има капацитети, знаење, искуство и експертиза за мобилизација на човечки и технички ресурси, но и како организација која што успеала да воспостави локално партнерство помеѓу различните структури во општеството наоѓајки решение за проблемите на граѓаните.

За сите нас , демократијата и граѓанскотото општество се нови концепти, нов свет, и долго време и труд се потребни за да се разберат нивните вистински вредности. Дополнително, ако луѓето од различни националности ја прифатат идеата за заедничка соработка и заедничко живеење за подобра иднина за секого во општеството, тоа ќе ги следи низ нивните животи и тие ќе можат тоа да го пренесат на идните генерации. Тоа ќе го намали бројот на проблеми и несогласувања кој постои помеѓу луѓето со различна етничка припадност кој живеат на овие простори. Градењето на капацитетите на Невладините Организации, ние инвестираме во подобар живот, во подобро утре.

Creative Commons License

This work is licenced under a Creative Commons Licence.

Напиши коментар