Македонија е мултиетничка а не бинационална држава !!!

Во институциите на системот во нашата држава, согласно рамковниот договор сите етнички заедници кој живеат во Р.Македонија треба да бидат еднакво застапени, како и да бидат еднакво вклучени во донесувањето на одлуките кој се важни за нашето општество.

Во Р.Македонија живеат етнички заедници што не ја  исполнуваат квотата кој им обезбедува влез во уставот и преамбулата на Р.Македонија

и се напишани како други, во нив спаѓаат Египќаните, Црногорците, Ерменците, Полјаците, Словените кој здружени во мрежа за мултикултурно општество ги бараат своите права кој се загарантирани со уставот на Р.Македонија.

http://www.facebook.com/group.php?gid=108848572480645&v=info&ref=ts

Реалност!!!

Во реалноста државата води сметка за поголемите етнички заедници Албанците,Турците,Ромите,Власите, и Србите, кој преку разни програми и проекти (декада на ромите, комисиите за односи помеѓу заедниците и др)имаат полесни можности за вработувања во институциите и како и да бидат дирекно вклучени при донесувањето на одлуките, кој помалите етнички заедници не се застапени или пак се во многу мал број што немаат можност да го кажат своето мислење.

Во некои општини каде што живеат помелите етнички заедници беше извршен шест месечен мониторинг каде се следеа вработувањата и застапеноста на етничките заедници во општинската администрација, кој од помалите етнички заедници кој живеат во општината немаше ниту еден вработен.

Општината распиша оглас, на кој се пријавија и преставници од помалите етнички заедници што ги исполнуваа сите услови кој беа наведени во огласот, дополнително беше покрената и престапка кај јавниот правобранител, кој од страна на општината писмото на јавниот правобранител беше игнорирано, а додека од  страна на комисијата која беше задолжена за вработување, беше одбиена  апликацијата за вработување на лицето кој за време на интервјуто се чуствувал дискриминиран и омаловажуван, од страна на комисијата.(овие информации се добиени од Здружението за заштита на културниот идентитет на Египќаните „ИЗИДА 41/21“ Ресен)

Македонија не е подготвена за преговори со ЕУ!!!

Сојузот на Балканските Египќани на одржаната тркалезната маса што се одржа во клубот на пратеници, во рамките на проектот „ Социјална вклученост на заедниците кој се ранливи на расната дискриминација“ донесе заклучок дека македонија не е  спремна за преговори со Европската Унија во однос на социјалното вклучување на малцинствата кој се ранливи на расна дискриминација.

На оваа тркалезна маса присуствуваа министри од владата на Р.Македонија, јавниот правобранител во Р.Македонија како и Евро Амбасадорот Г-дин Ерван Фуере.

http://www.ubaeg.org/index.php?categoryid=4&p2_articleid=30

Помалите етнички заедници кој немаат преставник во власта и нивните права  ги бараат преку невладиниот сектор, денес за жал немаат големо влијание врз институциите на системот, и се почесто се дискриминирани и отфрлени од институциите на системот,  од друга страна и преставниците на помалите етнички заедници плаќаат даноци, и работат за развој на државата, но за жал таа нема слух и ги вклучува само поголемите.

Мултикултурно општество

Превземено од: Nellie Doughty

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Macedonia License.

Напиши коментар